Údržba obloukové metalizace 

Údržba 

Údržba stříkací hlavy a jejích částí 

Stříkací hlava

Vnější část hlavy vyžaduje občasné vyčištění, aby kovový prach nezpůsobil zkratování elektrického oblouku. K seškrábání kovového prachu je vhodný malý hustý kartáč nebo čepel nože. Stříkací hlava je vyrobena z plastu, buďte proto opatrní. Pokud toto čištění bude prováděno denně, je možné prach setřít hadrem, což eliminuje možnost poškození hlavy. 

      

Trubice

Drát během metalizace zanáší do podávacích hadic prach a nečistoty, které se shromažďují v kontaktní trubici za tryskou. To může způsobit tření a poškození podavače drátu. Vyjměte trubice ze stříkací hlavy a odstraňte z trubic trysky. Trysky vyčistěte ručně, na trubice použijte stlačený vzduch. V extrémních prachových podmínkách provádějte toto čištění každý den nebo dle potřeby. Tyto součástky podléhají opotřebení a budou po dlouhodobém používání vyžadovat výměnu. 

      

Vzduchové trysky

Za běžných podmínek vzduchové trysky nevyžadují údržbu, stačí je připojit tak, jak je popsáno v předchozí části návodu k použití. Pokud jsou trysky připojeny a rozprašování je kolísavé nebo nepravidelné, odstraňte vzduchové trysky a stlačeným vzduchem profoukněte otvory (opačným směrem, než prochází vzduch při provozu). Pohledem kontrolujte, jestli nejsou trysky ucpané. Pokud při aktivaci spouště se pistole v ruce kroutí, jedna z bočních trysek je přicpaná. 

      

Podávací hadice 

Vložky

Teflonové vložky uvnitř vedení budou po dlouhodobém používání vyžadovat výměnu vzhledem k opotřebování nebo nahromadění prachu. Životnost těchto vložek může být prodloužena pomocí metod, které minimalizují množství prachu, který se dostane do přístroje. 

 • Zakrývejte hadice během doby nečinnosti, zvláště pak, jestliže je zařízení v dosahu během přípravy povrchu. 
 • Před vložením drátu do podavače jej můžete očistit. 
 • Čistěte vedení vstříknutím rozpouštědla do hadic a následně profoukněte vedení stlačeným vzduchem. 

Způsob výměny vložek je důležitý pro zajištění správného proudění vzduchu do koncového zařízení, více informací o výměně naleznete níže. 

     

Těsnící kroužky

Těsnící kroužky na každém konci hadic by měly být kontrolovány a v případě poškození vyměněny. Pokud je těsnící kroužek poškozen a část těsnění chybí, zkontrolujte hadice a ujistěte se, že tato část není uvnitř. Před vložením těsnícího kroužku jej namažte, namažte také místo, kam bude kroužek umístěn. Mazání je nezbytné pro dobré těsnění vzduchu na obou stranách vedení. 

 

Podavač drátu 

Pokud je podávací jednotka málo udržována, vyžaduje čištění a pravidelné prohlídky. Pokud budou části zajišťující posun drátu udržovány v čistotě, přístroj bude stále provozně spolehlivý a prodlouží se jeho životnost. Dostačující je denní čištění stlačeným vzduchem. Během čištění kontrolujte, zda z převodovky nevytéká olej. Převodovka nevyžaduje doplnění oleje, pokud olej nevytéká. Vyzkoušejte ozubená kola na podavači drátu, ujistěte se, že pracují správně a zapadají do sebe. Po intenzivním používání do sebe ozubená kola nemusí zapadat správně a mohou způsobit problém s podavačem drátu, v tomto případě je doporučena jejich výměna. 

     

Řídící kabely 

Kontrolní kabely vyžadují běžnou kontrolu, zda jsou všechny dráty správně vyvedeny na konektory, zda nedochází k vzájemnému dotyku a zda není poškozená izolace. Jakékoliv poškození musí být okamžitě odstraněna. POZOR: Při zapojování kabelů otáčejte pouze konektory, a ne celými kabely. Jinak může dojít k uvolnění drátů v konektorech a zkratu. 

      

Plán údržby 

Stálá kontrola během provozu 

 1. VZDUCHOVÉ TRYSKY – Po každém vypnutí trysky zkontrolujte a odstraňte nečistoty. 
 2. NASTAVENÍ VZDUCHOVÝCH TRYSEK – Postranní vzduchové trysky mohou vyžadovat pravidelné nastavení. Odstraňte trysku ze stříkací hlavy a umístěte ji do svěráku. Ručně zkontrolujte zakřivení hrotu. Pro správnou metalizaci musí být pravá i levá trubice ohnuta stejně. POZOR: Neohýbejte trubici, pokud je v stříkací hlavě, plast by se mohl zlomit. 
 3. Pokud je na metalizovaném povrchu znatelná stopa nebo je povrch drsný, zkontrolujte prostupnost všech trysek a nastavení vzduchových trysek. 
 4. Jestliže se změní stopa metalizace, zkontrolujte trysky (i prostupnost) a nastavení vzduchových trysek. 
 5. NEPRAVIDELNÝ POSUN DRÁTU – Odstraňte a vyčistěte trubice a trysky. Promažte teflonové vložky hadic od podavače až ke stříkací hlavě. Vysuňte drát z podavače, vstříkněte WD-40 do teflonových vložek ze směru od podavače, poté vedení profoukněte stlačeným vzduchem směrem k stříkací hlavě. Očistěte ozubená tvrzená kolečka, které posouvají drát. 
 6. OCHRANNÝ KRYT – Pokud je potřeba, vyčistěte ochranný kryt stříkací hlavy. POZOR: Kryt může být horký! 
 7. Stříkací hlava – vyčistěte ji, pokud je potřeba. Kovový prach může způsobit zkrat mezi trubicemi. 

     

Denní údržba (8 hod.) 

 1. Odstraňte všechen prach, zvláště ze stříkací hlavy. 
 2. Odstraňte a setřete prach z trysek, který může způsobit odpor posuvu drátu. 
 3. Vyšroubujte trysky (špičky), zkontrolujte vnitřní otvory kontaktních trubic a vyčistěte je. 
 4. Promažte teflonové vložky pomocí WD-40 nebo mazadly, která nejsou na bázi benzínu. Stříkněte WD-40 do hadic ze směru od podavače a následně je profoukněte stlačeným vzduchem, aby se mazivo dostalo do celé délky hadice (vzorec: 5 vteřin stříkat WD, 10 vteřin vyfoukávat vzduchem). V případě velmi prašného prostředí tento postup provádějte každou hodinu práce stroje. 
 5. Vyčistěte vnitřní část podavače drátu, vhodné je vyfoukání stlačeným vzduchem. Drátěným kartáčem odstraňte usazené nečistoty. 
 6. Zkontrolujte všechna ložiska kol (8 na každé straně) v podavači a ujistěte se, že se volně protáčí. Ložiska jsou namazaná, ale mohou se zaseknout a spéct. Pokud je to nezbytné, vyndejte ozubená kola z podavače a vyčistěte je odmašťovačem.  

      

Týdenní údržba (40 hod.) 

POZOR: Všechny elektrické práce provádějte s vypnutým zdrojem. 

 1. Zkontrolujte elektrické kabely od zdroje k podavači drátu. Připojení musí být pevné, volné připojení může způsobit zahřívání. K utáhnutí použijte otočení koncovek vůči sobě. Pokud je spojení volné, vyměňte koncovky za nové. 
 2. Zkontrolujte pevnost všech spojů uvnitř podavače drátu, utáhněte všechny šrouby přivádějící proud do podavače. 
 3. Odpojte zdroj ze sítě. Odmontujte boční kryty a odstraňte prach nahromaděný uvnitř stlačeným vzduchem. 

     

Měsíční údržba (160 hod.) 

POZOR: Všechny elektrické práce provádějte s vypnutým zdrojem. 

 1. Vyměňte trysky. 
 2. Vyměňte kontaktní trubice. 
 3. Vyměňte teflonové vložky v kombinovaném vedení. 
 4. Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny ozubená tvrzená podávací kolečka, pokud ano, vyměňte je. 
 5. Zkontrolujte ložiska koleček podavače. Vyměňte je, pokud je potřeba (obvykle vydrží více než 2000 hodin práce). Zvláště jsou-li příčinou excentrické rotace nebo brání-li správnému chodu podavače (kola musí na sebe správně nasedat). 
 6. Odpojte všechny elektrické kabely a zkontrolujte, zda neoxidují, očistěte je pilníkem nebo brusným papírem, poté je opět připojte nebo podle potřeby vyměňte. 

 

 

Řešení problémů

ProblémMožná příčinaOdstranění
 • žádný posun drátu
 • žádný vzduch
 • kontrolka na podavači drátu nesvítí
Podavač je bez napětí (110 VAC)Kontrola zapnutí zdroje a pojistky, napojení kabelů, kontrola řídícího panelu 
 • žádný posun drátu při použití přepínač na čele podavače
 • kontrolka na podavači svítí
 • vzduch při zmáčknutí spouště funguje

1. spálené pojistky na řídící jednotce motoru

2. vadná řídící jednotka motoru

1. výměna pojistek


2. výměna řídící jednotky motoru

 • žádný posun drátu při použití přepínače na čele podavače
 • kontrolka na podavači svítí
 • žádný vzduch při zmáčknutí spouště

1. volné součástky uvnitř elektroinstalace podavače drátu

 

2. vadná reléová deska v řídící jednotce (u Precision Arc)

1. prohlídka součástek elektroinstalace

 

 

2. výměna reléové desky

 • posun drátu i vzduch fungují při použití přepínače na čele podavače
 • nefunguje posun drátu při aktivované spoušti

1. nepřipojené napájecí kabely

2. vadný zdroj, voltmeter ukazuje žádné nebo nízké napětí

3. volné relé na reléové desce

4. sepnutý nouzový vypínač na čele podavače

1. připojení napájecích kabelů

2. oprava zdroje

3. prohlídka relé na reléové desce

4. vypnout vypínač

 • posun drátu funguje při použití přepínače na čele podavače
 • při aktivování spouště se nic neděje

1. vadný spínač ve spoušti

2. volné nebo vadné kabely mezi panelem na podavači a spoušti

3. sepnutý nouzový vypínač na čele podavače

1. výměna spínače ve spoušti

2. výměna spínače spouště nebo kabelů, oprava vadných částí

3. vypnout vypínač

zařízení se po několika minutách vypne 

1. nízké napětí

2. znečištěné teflonové vložky

1. nastavení napětí na 29 V a vyšší

2. namazání a pročištění teflonových vložek

metalizovaný povrch je drsný, nepravidelný nebo nerovný

1. nízký tlak vzduchu

2. ucpané vzduchové trysky

3. vzduchové trysky ve špatné pozici

4. poškozené vzduchové trysky

5. prasklé a o-kroužky na koncovce kombinovaného vedení

1. zvýšení tlaku nad 6 ber

2. vyčištění trysek

3. vyrovnání trysek

4. výměna trysek

5. výměna prasklých o-kroužků, případně jejich namazání

motor podavače drátu se přehřívávelké tření ve vedeníčastější čištění a mazání teflonových vložek
napájecí kabely se přehřívají

1. volné připojení

2. zoxidované kontakty

3. přebytek proudu

1. vyčištění a utáhnutí všech elektrických připojení

2. snížení proudu pod 450 A

podavač drátu funguje, nestálá metalizace

1. volné připojení napájecích kabelů

2. volné trysky

3. opotřebovaná nebo uvolněná podávací kola

4. opotřebované ozubené převody

5. znečištěné teflonové vložky

6. opotřebované trysky, trubice

7. na stříkací hlavě usazen kovový prach

1. vyčištění a utáhnutí všech elektrických připojení

2. utáhnutí trysek

3. výměna nebo utáhnutí podávacích kol

4. oprava nebo výměna ozubených převodů

5. vyčištění nebo výměna teflonových vložek

6. výměna trysek a hrotů

7. vyčištění stříkací hlavy

podavač drátu funguje, nevzniká obloukvadný zdrojoprava zdroje
ze stříkací hlavy uniká vzduch

1. vadné těsnící kroužky

2. suché těsnící kroužky

3. příliš krátké teflonové vložky

4. díry v teflonové vložce nebo celé hadici

1. výměna těsnících kroužků

2. namazání těsnících kroužků

3. výměna teflonové vložky

4. výměna teflonových vložek nebo celé hadice

Drát se v hadicích kroutí

1. nízké napětí

2. ucpané trubice nebo trysky

1. zvýšení napětí

2. vyčištění (výměna) trubic (trysek)

Příliš mnoho prachu a kouřevysoké napětísnížení napětí
pukliny v metalizovaném povrchu

1. nízké napětí

2. vzduchové trysky nejsou ve správné poloze

1. zvýšení napětí

2. seřízení vzduchových trysek

náhodná aktivace některých funkcí1. kovový prach ve spínačích nebo konektorech

1. výměna spínačů

2. vyčištění konektorů řídícího kabelu